Bevezetés

HULLADÉKGYŰJTÉS

 • Kommunális hulladék
  25. APR 2024
 • Étkezésre használt olaj és olaj termékek
  28. MÁJ 2024
 • Vegyes műanyag és PET palackok
  07. MÁJ 2024
 • Papír
  13. JÚN 2024
SLOVAKIA Időjárás

KÖZSÉGRAD

Najstaršia písomná správa o Rade je v listine z roku 1319 o rozsahu kerestúrskeho chotára, ktorý susedil s radským chotárom.

Názov dediny v 15. storočí zapisovali striedavo v tvaroch Rad a Raad, od 16. storočia Rad, čo boli maďarizované podoby pôvodného slovenského názvu, totožného so slovienskym osobným menom Rád.
Archeologické, písomné a jazykovedné pramene vedú ku konštatovaniu, že Rad jestvuje od 9. storočia, kedy patril k starobylým slovienskym dedinám.

Nevedno kedy Rad nadobudli do vlastníctva šľachtici, nezachovali sa o tom listiny. V 15. storočí bol majetkovou súčasťou hradného panstva Cejkov a vo vlastníctve Šóšovcov, šľachticov z Cejkova, v 16. a 17. storočí šľachticov z Ťahyne, ale aj miestnych zemanov.