•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad Rad
Hlavná 95/10
07637 Rad

Telefón: 056 / 628 23 64

E-mail: info@obecrad.sk , ocurad@centrum.sk

Starosta: Mária Mozsárová

Telefón: 0915953918


Zástupca: Juraj Makkai

Poslanci OZ:

Ladislav Deák
Mgr. Angelika Kondáš
Juraj Makkai
Alica Muszková
Szabolcs Pankovics
Andrea Pankovicsová
Bc. Tímea Terebešiová


Kontrolór: Ing. Oliver Kiss

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok.

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.