•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a ochrane súkromia pre aplikáciu “Obec Rad”

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


Prevádzkovateľ:                              Obec Rad

Adresa prevádzkovateľa:               Hlavná 95/10, 07637 Obec Rad

IČO prevádzkovateľa:                     00331872

Zodpovedná osoba:                       osobnyudaj.sk, s.r.o.


Spracúvané osobné údaje:           telefónne číslo

Osobitné kategórie
spracúvaných

osobných údajov:                          nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Účel spracúvania:                          zasielanie push notifikácií v aplikácií “Obec Rad”

Kategórie dotknutých osôb:        fyzické osoby – obyvatelia obce, ktorí povolili zasielanie push notifikácií v aplikácií “Obec Rad”

Právny základ spracúvania:         čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby

Povolením push notifikácií udeľuje používateľ konkludentný súhlas so zasielaním vybraných notifikácií v aplikácií “Obec Rad”.

V sekcii “Nastavenia“ môže používateľ kedykoľvek obmedziť rozsah alebo odvolať súhlas so zasielaním push notifikácií v aplikácií “Obec Rad”.

Doba uchovávania:                       3 roky

Poskytovanie osobných
údajov tretím stranám:                 súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

Cezhraničný prenos a
automatizované rozhodovanie
vrátane profilovania:                     neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby:                 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/331872/sk/zakladne-informacie